ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง ประกาศรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง ประกาศรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ประมวลภาพกิจกรรมต้อนรับนิติกรย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนิติกร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ปี 2024

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2024 ซึ่งมีการประเมินทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบด้วย การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIt และการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIt  และการประเมินแบบวัดข้อมูลสาธารณะ OIT สำหรับการเปิดเผยข้อมูลหรือการประเมินแบบวัดข้อมูลสาธารณะ ได้มีการเปิดเผยตามแบบการประเมินรายละเอียดที่แนบมาพร้อมเอกสารนี้

Attachments:
Download this file (010คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน.pdf)010คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน.pdf[ ]431 Kb
Download this file (011 คู่มือการจดทะเบีบนพาณิชย์บุคคลธรรมดา.pdf)011 คู่มือการจดทะเบีบนพาณิชย์บุคคลธรรมดา.pdf[ ]379 Kb
Download this file (011การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf)011การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf[ ]358 Kb
Download this file (011คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการ.pdf)011คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการ.pdf[ ]421 Kb
Download this file (011รับชำระภาษีป้าย.pdf)011รับชำระภาษีป้าย.pdf[ ]360 Kb
Download this file (012ข้อมูลสถิติการให้บริการขององค์การบริหาร.pdf)012ข้อมูลสถิติการให้บริการขององค์การบริหาร.pdf[ ]96 Kb
Download this file (014 รายการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบลงทุนปี 2567.xls)014 รายการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบลงทุนปี 2567.xls[ ]44 Kb
Download this file (015ประกาศอบต.โรงหีบ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf)015ประกาศอบต.โรงหีบ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf[ ]107 Kb
Download this file (015แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.โรงหีบ ประจำปี 2567.pdf)015แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.โรงหีบ ประจำปี 2567.pdf[ ]3420 Kb
Download this file (016ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา.xls)016ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา.xls[ ]75 Kb
Download this file (019.1รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี2566.pdf)019.1รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี2566.pdf[ ]316 Kb
Download this file (019.2 รายงานข้อมูลสถิติอัตรากำลังและผู้เข้ารักบการอบรม 2566.pdf)019.2 รายงานข้อมูลสถิติอัตรากำลังและผู้เข้ารักบการอบรม 2566.pdf[ ]302 Kb
Download this file (020ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น.pdf)020ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น.pdf[ ]123 Kb
Download this file (020ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น.pdf)020ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น.pdf[ ]338 Kb
Download this file (021การขับเคลื่อนจริยธรรม.pdf)021การขับเคลื่อนจริยธรรม.pdf[ ]343 Kb
Download this file (022 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf)022 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf[ ]408 Kb
Download this file (024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf)024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf[ ]365 Kb
Download this file (025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf)025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf[ ]353 Kb
Download this file (027การสร้างวัฒนธรรม No gift policy.pdf)027การสร้างวัฒนธรรม No gift policy.pdf[ ]377 Kb
Download this file (028 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy.pdf)028 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy.pdf[ ]95 Kb
Download this file (029 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทางธรรมจรรยา.pdf)029 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทางธรรมจรรยา.pdf[ ]113 Kb
Download this file (030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน.pdf)030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน.pdf[ ]941 Kb
Download this file (031รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงประจำปี2566.pdf)031รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงประจำปี2566.pdf[ ]231 Kb
Download this file (032แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570.pdf)032แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570.pdf[ ]517 Kb
Download this file (033รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี2566.pdf)033รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี2566.pdf[ ]568 Kb
Download this file (034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf)034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf[ ]545 Kb
Download this file (035รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานปี2566.pdf)035รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานปี2566.pdf[ ]451 Kb
Download this file (03พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบั)03พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบั[ ]343 Kb
Download this file (03อำนาจหน้าที่.pdf)03อำนาจหน้าที่.pdf[ ]45 Kb
Download this file (04ช่องทางการติดต่ออบต.โรงหีบ.png)04ช่องทางการติดต่ออบต.โรงหีบ.png[ ]944 Kb
Download this file (08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานการใช้งบประมาณ.pdf)08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานการใช้งบประมาณ.pdf[ ]99 Kb
Download this file (09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566.pdf)09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566.pdf[ ]158 Kb

ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

alt

     ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

     ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3470-2840  

     ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

     ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) :  rongheep@rongheep.go.th

     ช่องทางที่  5  ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ-บางกุ้ง

     ช่องทางที่  6  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.rongheep.go.th

     ช่องทางที่  7  QR code อบต.โรงหีบ

     ช่องทางที่  8  สายด่วนผู้บริหาร นายบุญยิ่ง  เล็กสาคร นายก อบต.โรงหีบ

                           เบอร์ติดต่อ  081-1984494 ตลอดเวลา

 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 36

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

 

คุณพึงพอใจอบต.โรงหีบ ด้านใดQR Code
อบต.โรงหีบ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2840