รายงานการตรวจสอบงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ขอรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบเสร็จแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

สื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ขอประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติด ....

               ชีวิตจะมีความสุข ... ถ้าคุณหยุดข้องเกี่ยว ยาเสพติด...