โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

            องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 โดยมีนายบุญยิ่ง  เล็กสาคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 - 10.00 น. เพื่อรณรงค์ ลดอุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและใส่ใจกฏจราจร ตามมาตรการ 1 ร. 2 ส. 3 ข. 4 ม. และมาตรการ 10 รสขม 

                                                                                                       

 

                                                            

 

 

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยประกาศ ณ วันที่  27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

รายงานการตรวจสอบงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ขอรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบเสร็จแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

สื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ขอประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติด ....

               ชีวิตจะมีความสุข ... ถ้าคุณหยุดข้องเกี่ยว ยาเสพติด...