ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ปี พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ปี พ.ศ.2566 

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ มีแผนพัฒนาบุคคลากร ใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความนัย มาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาบุคคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ แผนการดำเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ (งานพัสดุ) ขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติ                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

กิจกรรมลงแขกลงคลองเมืองแม่กลองสะอาดตามแนวประชารัฐและติดตามการใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อนประจำปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมลงแขกลงคลองเมืองแม่กลองสะอาดตามแนวประชารัฐและติดตามการใช้ประโยชน์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 25 ตุลาคม 2566 บริเวณพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลโรงหีบ

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

 

คุณพึงพอใจอบต.โรงหีบ ด้านใดQR Code
อบต.โรงหีบ

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3470-2840