ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด

                 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ด้วยในช่วงฤดูแล้งของทุกปี พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบปัญหาอัคคีภัยและหมอกควันไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤติมลพิษทางอากาศ ทำให้ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน และถือเป็นสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบก และทางน้ำ
                ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลโรงหีบละตำบลบางกุ้ง ลดการเผากำจัด  ขยะมูลฝอยในชุมชน การเผาพื้นที่ทางเกษตรกรรม และการเผาพื้นที่รกร้าง ทั้งนี้อาจหาวิธีการกำจัดโดยวิธีอื่น แทนวิธีการเผากำจัด เช่น การใช้สารย่อยสลาย การไถกลบตอซังข้าว/ข้าวโพด/ซากวัชพืช การทำปุ๋ยหมัก การทำอาหารสัตว์ การคัดแยกขยะ เป็นต้น
ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ
 

ประชาสัมพันธ์พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

                         องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560