ประชาสัมพันธ์พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

                         องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560